Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

VGM Plan

Algemeen
Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (afgekort ARBO-wet) is te komen tot de grootst mogelijke veiligheid; de grootst mogelijke bescherming van de gezondheid en een bijdrage te leveren aan het welzijn van de werknemer.

Samenwerking met onderaannemers
Het Veiligheids Gezondheids & Milieuplan (afgekort VGM) omvat het geheel van verantwoordelijkheden, maatregelen en procedures om de arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Omdat er bij de realisatie verschillende onderaannemers betrokken zijn, is het noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken. Wat in het plan staat dient door alle aannemers en onderaannemers te worden nageleefd. De door Bouter B.V. ingeschakelde onderaannemers dienen de VGM –Verklaring Onderaannemer vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend ingediend te hebben. Omdat milieu raakvlakken heeft met ARBO, zijn in dit plan ook milieuaspecten opgenomen. Aan het basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde VGM –(deel)plannen te worden toegevoegd. In het plan is een lijst opgenomen van alle betrokken werkgevers alsmede een beschrijving van de projectorganisatie middels een organigram.
 
 
Samenwerking met werknemers
De werkgever en werknemers moeten samenwerken in het belang van de zorg voor de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Hiertoe moeten werknemers meewerken aan het krijgen van voorlichting en instructies hiertoe opvolgen. Daarnaast dienen zij gebruik te maken van ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inventarisatie risico’s
In de bouw / op locatie zijn de arbeidsomstandigheden vaak verschillend. In het plan is een overzicht opgenomen van de risico’s van de functie projectmonteur, geïnventariseerd op 4 onderwerpen; fysieke belasting, lawaai, toxische stoffen en trillingen. Voor elk risico is een aanbeveling opgenomen hoe het risico tot een minimum te beperken.

VGM–coördinator
Om de samenwerking tussen de aannemers te realiseren wordt door iedere partij een coördinator aangesteld.

Aandachtspunten m.b.t. de uitvoering
Er is een uitgebreid overzicht opgenomen van aandachtspunten waarmee op het werk rekening moet worden gehouden. Het betreft praktische maatregelen zoals beschermmiddelen, afzettingen bij sparingen, hijsinstructies, afvalverzamelinstructies, etc.
Indien er onverhoopt een ongeval plaats vindt, dan treedt een uitgebreide ongevallen meldingsprocedure in werking.
Veiligheidshelm

Veiligheidshelm
Hijsen

Hijsen

Volledig VGM plan
Op verzoek kan aan u een volledig (concept) VGM plan worden toegezonden.